Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zawierania umów sprzedaży Towarów oraz umów o świadczenie Usług, opisanych w ofertach na stronach Sklepu zawieranych na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy także umów świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy art. 2 pkt 4 ustawy z 18-07-2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w zakresie korzystania z funkcjonalności Sklepu.
 3. Dla umów zawartych za pośrednictwem Sklepu właściwym jest prawo polskie.
 4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia z wielkiej litery oznaczają:
  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.masked.pl,
  2. Sprzedawca – Sonia Piścio prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SOPI STUDIO SONIA PIŚCIO ul. Lędzińska 43/3, 43-140 Lędziny NIP 6462661377. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, szczegóły przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę zostały opisane w polityce prywatności.
  3. Kupujący – osoba wyrażająca zamiar zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  4. Konsument – kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca posiadający niektóre prawa konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Użytkownik – osoba korzystająca z funkcjonalności, w tym usług dostępnych w Sklepie.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w szczególności określające rodzaj i liczbę Towarów lub rodzaj Usługi.
  8. Towar – rzecz ruchoma, będąca w aktualnym asortymencie Sprzedawcy uwidocznionym w ofercie na stronie Sklepu albo od niego nabyta za pośrednictwem Sklepu.
  9. Usługa – wykonanie skonkretyzowanych w opisie oferty na stronie Sklepu czynności na rzecz Kupującego.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod nr tel.: +48 733 040 003 (opłata według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, bądź, pod adresem e-mail: kontakt@masked.pl oraz pisemnie na adres podany powyżej.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Kupujący musi posiadać urządzenie końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

§ 2 Zamówienia

 1. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z 23-04-1964 r. ustawy Kodeks cywilny.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług Kupujący za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej musi wejść na stronę Sklepu, dokonać wyboru Towarów lub Usług, wykonując kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja konta Użytkownika w Sklepie.
 3. Kupujący dokonuje wyboru Towarów lub Usług poprzez dodanie ich do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty ceny  – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia zawierające m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz terminu realizacji i sposobu dostawy.
 6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” na stronie podsumowania Zamówienia, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Zamówienia Towarów gotowych realizowane są w terminie do 5 dni roboczych dla projektów gotowych, do 14 dni roboczych dla projektów z konfiguratora, około 21 dni roboczych dla projektów na specjalne życzenie, bez uwzględnienia czasu dostawy, chyba że co innego wynika z treści oferty. W przypadku niemożliwości zachowania tego terminu Kupujący będzie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia i przyczynach niezachowania terminu. W tej sytuacji Kupujący może zrezygnować z zamówienia, w terminie 3 dni,  ze skutkiem odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualne wysyłki za granicę możliwe tylko po uzgodnieniu indywidualnych warunków ze Sprzedawcą.
 10. Kupujący ma możliwość zamówienia Towaru z indywidualnie określonymi cechami – za pomocą konfiguratora, albo według projektu na specjalne życzenie. W przypadku zamówienia Towaru według projektu na specjalne życzenie, Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia podaje warunki jego realizacji oraz cenę, które Kupujący musi potwierdzić w terminie 7 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia warunków realizacji zamówienia przez Kupującego.
 11. Zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane Kupującego lub dane te są nieprawdziwe, nie będą realizowane.
 12. W przypadku niedojścia do zawarcia umowy sprzedaży, strony zwracają sobie to, co nawzajem świadczyły.
 • 3 Sposoby płatności
 1. Ceny za Towary i Usługi  podane są w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Płatność za towar może być dokonywana przez Kupującego
  1. przed realizacją Zamówienia:
 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

PL 02 1050 1399 1000 0097 4017 8224

 1. bądź przelewem za pośrednictwem bramki płatności Przelewy24.
  1. przy odbiorze Zamówienia.
 1. Płatność realizowana przez bramkę płatności  wymaga akceptacji regulaminu świadczenia usług przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8 (60-198), KRS 0000347935, NIP 7792369887 – pośrednika płatności oraz zasad przetwarzania przez niego danych osobowych.
 • 4 Dostawa
 1. Towar zakupiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej;
  2. Poczty Polskiej S.A.; 
  3. Paczkomatu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru przewoźników z uwagi na gabaryt i charakter dostarczanego towaru.
 3. Czas dostawy jest zależny od przewoźnika i wynosi:
  1. 2-5 dla przesyłki kurierskiej,
  2. 2-7 dla paczki pocztowej,
  3. 2-4 dla paczkomatu.
 4. Towar może być też odebrany osobiście przez klienta w siedzibie Sprzedawcy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości i dokładnego terminu odbioru.
 5. Do wysyłanego towaru dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura.  W przypadku braku dołączonego do towaru paragonu lub faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w celu uzupełnienia braku.
 6. Koszt dostawy pokrywa w całości Kupujący i jest on zależny od cennika operatora pocztowego i rozmiaru paczki, a podawany jest on w podsumowaniu zamówienia i doliczany do ceny.
 7. Odbierając zamówiony Towar Kupujący zobowiązany jest w obecności przewoźnika sprawdzić stan przesyłki. W razie stwierdzenia śladów uszkodzeń przesyłki Kupujący zobowiązany jest wykonać odpowiednie czynności w celu udokumentowania tych uszkodzeń (protokół, oświadczenie, zdjęcia, film) oraz przekazać je Sprzedawcy, dla umożliwienia mu dochodzenia roszczeń od przewoźnika lub operatora pocztowego.
 8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu. 
 9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu z powodu nieodebrania go przez Kupującego, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną  w celu ustalenia przyczyn nieodebrania Towaru. W razie braku odpowiedzi w terminie 7 dniu, sprzedawca może odstąpić od umowy i zwrócić klientowi uiszczoną cenę, potrącając koszt zwrotu do Sprzedawcy oraz koszt dostawy, chyba że Kupujący – Konsument wybrał najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Towar zwrócony Sprzedawcy z przyczyn dotyczących Kupującego, może zostać wysłany Kupującemu ponownie, jeśli opłaci koszt jego zwrotu i ponownego wysłania. Przedpłata powinna nastąpić na rachunek bankowy sprzedawcy.
 11. Zamówienia oczekujące na odbiór osobisty oraz zwroty przesyłek niepodjętych zawierających Towar co do którego Kupujący nie odstąpił od umowy, przechowywane są nieodpłatnie w siedzibie Sprzedawcy do 1 miesiąca. Po tym okresie będą przechowywane odpłatnie w cenie 100 zł za kilogram miesięcznie, płatne przy odbiorze Towaru.
 • 5 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca posiadający niektóre prawa konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z poniższymi zasadami (odstąpienie konsumenckie).
 2. Odstąpienie konsumenckie dokonywane jest przez złożenie jednoznacznego oświadczenia w formie dokumentowej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu konsumenckim Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 1  do Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenckiego Sprzedawca zwraca Kupującemu łączną cenę Towarów lub Usług oraz równowartość kosztu dostarczenia rzeczy, ograniczoną do kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 5. Zwrot świadczeń pieniężnych Kupującemu następuje w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu konsumenckim przez Kupującego, lecz nie wcześniej niż zwrócenie Towaru Sprzedawcy lub dostarczenie dowodu jego zwrotu.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki Kupujący zapłacił za zamówienie, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się  na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 7. Kupujący pokrywa koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 8. Kupujący, korzystający z praw odstąpienia konsumenckiego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 9. Prawo do odstąpienia konsumenckiego nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności, jeśli Kupujący wybrał kolory i rozmiary w konfiguratorze.
 10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie Usługi ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia.
 • 6 Rękojmia
 1. Za wady fizyczne lub wady prawne Towaru, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego niebędącego Konsumentem, ani Przedsiębiorcą posiadającym niektóre prawa konsumenta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Reklamacje Kupującego rozpatrywane są według tych przepisów.
 2. Kupujący może dokonać reklamacji wadliwego Towaru, składając pisemne oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres skrzynki poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. W oświadczeniu, o którym mowa powyżej Kupujący powinien szczegółowo opisać przyczyny Reklamacji oraz jednoznacznie określić żądania wobec Sprzedawcy oraz dołączyć potwierdzenie zakupu towarów, a także dowody istnienia wady (np. zdjęcia, filmy) .
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni. 
 5. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi równocześnie zwraca Towar na adres Sprzedawcy.
 • 7 Zgodność towaru z umową
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczące Konsumenta stosuje się także względem Przedsiębiorcy posiadającego niektóre prawa konsumenta.
 2. Jeżeli Towar nie jest zgodny z umową, Kupujący, który jest Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Jeśli żądanie naprawy lub wymiany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może dokonać wymiany, w miejsce naprawy i odwrotnie może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, albo Sprzedawca może  odmówić wykonania zarówno naprawy, jak i wymiany.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności towaru, jego wartość gdyby był zgodny z umową oraz, czy zamiana naprawy lub wymiany albo ich odmowa powoduje nadmierne niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel jego nabycia.
 6. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówi lub nie doprowadzi do zgodności towaru z umową,
  2. niezgodność towaru z umową występuje nadal, pomimo naprawy albo wymiany,
  3. gdy niezgodność towaru z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania wymiany albo naprawy,
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny pierwotnej, w jakiej wartość niezgodnego Towaru pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 9. Gdy Konsument skorzysta z obniżenia ceny Sprzedawca zwraca różnicę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 11. Jeżeli niezgodne z umową są jedynie niektóre Towary, Konsument może odstąpić od umowy tylko co do tych towarów. Jeśli jednak odstąpienie od części zamówienia spowoduje, że inne Towary zakupione równocześnie, rozsądnie oceniając, nie będą miały znaczenia dla Konsumenta, to może on odstąpić także w odniesieniu do Towarów  zgodnych z umową.
 12. W razie odstąpienia z powodu niezgodności Towaru z umową  Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt.
 13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 14. Zwrot płatności dokonywany jest w taki sam sposób w jaki Konsument zapłacił za zamówienie, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem tej płatności.
 15. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową są rozpatrywane w terminie 14 dni. W razie braku odpowiedzi w tym terminie, reklamację uważa się za uznaną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku np. w wiadomości e-mail.
 16. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • 8 Świadczenie usług nieodpłatnych droga elektroniczną
 1. Sprzedawca świadczy, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Prowadzenie Konta;
 2. Usługi wymienione w ust. 1 powyżej świadczone są nieustannie, z wyjątkiem przerw technicznych.
 3. Usługa Formularz kontaktowy obejmuje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu.
 4. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa Prowadzenie Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach strony Sklepu, umożliwiającego przechowywanie i modyfikacje danych  przesłanych podczas Rejestracji oraz weryfikacji stanu aktualnych zamówień oraz historii zamówień wcześniejszych.
 6. Sprzedawca nie podejmuje działań, które mają na celu weryfikację zamieszczonych komentarzy (opinii), w szczególności czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli Towar.
 7. Sprzedawca oraz Użytkownik mają prawo rozwiązania umowy o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem tej umowy.
 • 9 Świadczenie usług odpłatnych
 1. Sprzedawca świadczy usługi odpłatne opisane w na stronach Sklepu oraz Usługi indywidualne na specjalne życzenie Użytkownika.
 2. Zamówienia, płatności i ewentualna dostawa w ramach świadczenia Usług opisanych w ofertach na stronach Sklepu przebiega zgodnie z § 2,3,4 Regulaminu.
 3. Odstąpienie konsumenckie od umowy świadczenia usługi, o ile przysługuje, realizowane jest na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 4. Sprzedawca rozpocznie świadczenie Usługi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty wynagrodzenia za usługę albo w terminie wskazanym w ofercie opisującej daną Usługę, nie wcześniej niż upływ terminu do odstąpienia konsumenckiego od umowy, chyba że konsument zrezygnuje z tego prawa.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi ograniczona jest do wysokości łącznego wynagrodzenia zapłaconego przez Użytkownika za daną usługę.
 6. Ograniczenie wskazane w ust. 5 powyżej nie dotyczy konsumentów.
 • 10 Reklamacje usług
 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę (odpłatnych i nieodpłatnych) Użytkownik może składać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email: kontakt@masked.pl .
 2. Reklamacja musi zawierać, dane identyfikujące oraz dane kontaktowe, w tym adres email Użytkownika, a także omówienie problemu stanowiącego podstawę reklamacji. W wypadku braku tych informacji Użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
 3. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od momentu pierwszego wystąpienia problemu, który stanowi podstawę reklamacji, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy przewidują inny termin. Reklamacje złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, od jej prawidłowego złożenia.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie Użytkownikowi przesłana na wskazany w reklamacji adres e-mail.
 • 11 Rejestracja Konta Użytkownika
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu i potwierdzenie zawartych w nim danych oraz akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Użytkownik może w każdym momencie usunąć konto, na żądanie zgłoszone przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail Sprzedawcy.
 • 12 Korzystanie z Konta Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązany podczas korzystania z Konta Użytkownika do:
  1. korzystania zgodnie z przeznaczeniem i powszechnie obowiązującym prawem,
  2. podawania prawdziwych danych identyfikujących Użytkownika,
  3. poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, a także dobrego imienia Sprzedawcy,
  4. niezamieszczania treści niezgodnych z prawem.
 2. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika posiadającego konto prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć to korzystanie, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacjach opisanych powyżej w ust. 1.
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Sklepu oraz utworów powstałych na skutek świadczenia Usług przysługują Sprzedawcy. Treści te objęte są ochroną prawnoautorską i ich kopiowanie lub wykorzystywanie w inny sposób, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, jest nielegalne.
 3. Sprzedawca może udzielać niewyłącznej licencji, o ile jest to wyraźnie przewidziane w treści oferty na stronie Sklepu opisującej Towar lub Usługę, w zakresie tam wskazanym. W wypadku Usług indywidualnych na życzenie Użytkownika, Sprzedawca może udzielić licencji poprzez przesłanie oświadczenia woli, w formie dokumentowej, określającego jej treść i zakres. Nie domniemuje się udzielenia licencji przez Sprzedawcę.
 4. Użytkownik lub osoba trzecia ma prawo poinformować Sprzedawcę, gdy uzna że treść publikowana na stronie Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem. Sprzedawca powiadomiony o takim naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie treści będących przyczyną rzeczywistego naruszenia.
 5. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych.
 6. Użytkownicy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie informacji o zmianach Regulaminu na stronie Sklepu.
 7. Towary i Usługi zakupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu zamówienia.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18-04-2023 r.