POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujmy Twoją prywatność i chronimy Twoje dane osobowe. Z tej Polityki Prywatności dowiesz się kim jesteśmy, skąd, jak długo oraz w jakim celu gromadzimy Twoje dane osobowe. Znajdziesz także informacje o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przeczytaj uważnie Politykę Prywatności zanim zaczniesz korzystać z naszej strony internetowej oraz oferowanych przez nas usług.

 

 • 1 Definicje
 • Strona – sklep internetowy Masked, dostępny pod adresem masked.pl,
 • Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej, Dalej zwane – „Dane”.
 • Przetwarzanie Danych – to każda czynność na danych osobowych.
 • Administrator Danych – to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dalej zwany – „Administrator”.

 

 • 2 Dane osobowe
 1. Administratorem Twoich Danych Sonia Piścio prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SOPI STUDIO SONIA PIŚCIO ul. Lędzińska 43/3, 43-140 Lędziny NIP 6462661377. Dalej zwana – „Masked”
 2. Twoje Dane są przetwarzane fi gromadzone zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), a także zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Z Masked (administratorem) możesz skontaktować się pod nr tel.:
  +48 733 040 003 lub adresem e-mail: kontakt@masked.pl oraz pisemnie na adres podany powyżej.
 1. Dane podawane w formularzu kontaktowym nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§3  Cele i podstawy oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych
 1. Twoje Dane przetwarzamy na podstawach wskazanych w RODO.
 2. Sposób przetwarzania przez nas Danych zależy od sposobu korzystania ze Strony i dostępnych tam funkcji oraz indywidualnych konfiguracji ustawień prywatności.
 3. Okres przechowywania Twoich Danych jest różny w zależności od celu, w jakim te Dane są wykorzystywane.
 4. Twoje Dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i okresach:
 5. kontakt za pośrednictwem formularza na stronie internetowej:

Na Stronie znajduje się formularz, za pośrednictwem którego możesz wysłać do nas wiadomość z pytaniem lub prośbą. Aby to zrobić, należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Twoje Dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu.

Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do umożliwienia nam kontaktu z Tobą, przekazania szczegółów dotyczących sprzedaży lub odpowiedzi na pytanie. Twoje Dane będą przetwarzane do momentu odpowiedzi na pytanie lub zakończenia dalszej konwersacji.

 1. zawarcie i wykonanie umowy (zakupy):

Twoje Dane mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia, należytego wykonania, zmiany bądź rozwiązania umowy, a także rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

 1. analiza Danych zbieranych automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej:
  W tym wypadku Twoje Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług.
 2. wykorzystywania plików cookie na stronie internetowej:

podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (poza niezbędnymi), a więc Twoja zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji dotyczącej plików Cookie. Dane są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookie, albo usunięcia plików z pamięci Twojego urządzenia.

 1. prowadzenie korespondencji i innych form komunikacji:

Twoje Dane mogą być przez nas przetwarzane w celu kontaktu (pisemnego, telefonicznego, elektronicznego i prowadzenia korespondencji). Może to mieć miejsce, gdy kupiłaś / kupiłeś od nas produkty, bądź gdy rozważasz skorzystanie z naszej oferty. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli to Ty zapoczątkowałeś rozmowę, Twoje Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu. Będą one przetwarzane także po zakończeniu korespondencji, przez okres 3 lat.

 1. wywiązanie się przez nas z nałożonych prawem obowiązków:

Twoje Dane mogą być przetwarzane w celach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przekazania Twoich Danych na potrzeby przepisów prawa podatkowego, ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się opisanych wyżej obowiązków z reguły będzie to 5 lat na koniec roku kalendarzowego, w którym kupiłaś / kupiłeś od nas produkty.

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymasz informację na ten temat, w sposób zgodny z wynikającym obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).
 2. Mamy również prawo do przetwarzania Twoich Danych jeżeli przepisy krajowe, unijne albo prawa międzynarodowego obligują nas do ich przechowywania.

 

§4   Dostęp do danych osobowych
1.     Nie udostępniamy Twoich Danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług. Odbiorcami Danych w takim przypadku są m.in.:
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi hostingu, serwisu i wsparcia strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych: PL S.A. z siedzibą w Szczecinie, Google Ireland Limited,
 • podmioty współpracujące: Biuro Rachunkowe “SKNERUS” Renata Krzeptowska z siedzibą w Mysłowicach, Elite Zuzanna Mazur-Ulfig z siedzibą w Katowicach,
 • banki oraz pośrednik płatności PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych).

 

 1. Powyższe podmioty są odrębnymi Administratorami Twoich Danych.
 • 5 Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych
  1. Zgodnie z RODO masz uprawnienia, które będziemy realizować niezwłocznie na Twoje żądanie, nie później niż w ciągu miesiąca.
  2. Jeżeli Twoje żądanie będzie bardzo skomplikowane lub dotyczy kilku praw jednocześnie ich realizacja może zająć dłużej, o czym Cię poinformujemy.
  3. Co do zasady nie pobieramy opłat za realizację Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas Danych, jednak jeśli Twoje żądania będą oczywiście niezasadne, nadmierne lub uporczywe będziemy naliczać adekwatne opłaty za ich realizację albo odstąpimy od ich rozpoznawania.  
4.     Zgodnie z art. 15 – 22 RODO posiadasz uprawnienia związane z Twoimi Danymi, takie jak:
 1. żądanie dostępu do Danych – polega na otrzymaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych, skąd i w jakim celu zostały pozyskane, komu je udostępniamy i jak długo przechowujemy, a także uzyskaniu ich kopii.
 2. żądanie sprostowania Danych – polega na niezwłocznym poprawieniu niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, które przetwarzamy.
 3. żądanie usunięcia Danych* – to inaczej prawo do bycia zapomnianym, polega na usunięciu wszystkich lub niektórych danych osobowych, gdy: 
 • ich dalsze przetwarzanie nie jest już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane; 
 • wycofałeś zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych.  

*Nie przysługuje wobec danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO

 1. żądanie ograniczenia przetwarzania Danych – polega na wstrzymaniu ich przetwarzania, gdy:  
 • kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale zamiast usunięcia Danych żądasz ich ograniczenia, 
 • dane osobowe są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już ich do naszych własnych celów przetwarzania,  
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w czasie w jakim weryfikujemy czy prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania po naszej stronie nie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
  1. przenoszenie Danych – polega na przekazaniu Tobie lub wskazanemu przez Ciebie podmiotowi danych osobowych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy tylko Danych, które przetwarzamy na postawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w sposób zautomatyzowany.
  2. wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania Danych – dotyczy sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub w celach marketingowych, jednak uważasz, że wpływa to na Twoje prawa lub wolności, z racji Twojej szczególnej sytuacje. Możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a gdy okaże się zasadny, a my nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
  3. możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Danych  narusza przepisy RODO.
 1. Jeśli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie ją cofnąć, najlepiej wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora – Masked (art. 7 ust.3 RODO).
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania i nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 3. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem jej wymagają.

 

 • 6 Pliki cookie
 1. Strona używa plików cookie, a zebrane Dane są wykorzystywane jedynie przez Masked w celu optymalizacji działań w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie:
 3. funkcjonalne, które są niezbędne i umożliwiają korzystanie z usług Strony, np. uwierzytelniające pliki cookie,
 4. służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony,
 5. wydajnościowe, a więc umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, także związane z narzędziami Google Analitics,
 6. marketingowe – związane z usługami Google,
 7. sesyjne, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 8. Przy pierwszym otwarciu Strony pytamy Cię o zgodę na wykorzystanie cookies, swoją zgodą możesz zarządzać na Stronie.
 9. W celu kontroli funkcjonowania i ciągłego ulepszenia działania Strony współpracujemy z dostawcą usług analitycznych. Umożliwiamy Google Ireland Limited wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii w ramach korzystania z usługi Google Analitics. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Google znajdziesz tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
 • 7 Media społecznościowe
 1. Korzystamy z narzędzi wspierających bieżącą działalność takich jak prowadzenie strony w serwisie Facebook oraz Instagram, a także Pinterest.
 2. W ramach przetwarzania Danych w serwisie Facebook i na Instagramie w związku z prowadzeniem @Zamaskowane oraz @zamaskowanemaski współadministrujemy Twoimi Danymi z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).
 3. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę Danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 4. Zakres odpowiedzialności Meta za przetwarzanie Twoich Danych we wskazanych celach obejmuje:
 5. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania Twoich Danych na potrzeby statystyk strony,
 6. zapewnienie realizacji praw osób, których Dane dotyczą,
 7. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o tym zdarzeniu,
 8. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich Danych.
 9. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich Danych obejmuje:
  1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych na potrzeby statystyk,
  2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych, w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą Dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem Danych zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 10. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania Danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorami są dostępne na stronie:
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 12. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu.
 13. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych. 
  1. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych przez Facebook oraz Instagram- https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy
 • 8 Zmiany polityki prywatności

 

 1. Możemy zmieniać i dostosowywać Politykę prywatności do nowych funkcji strony internetowej.
 2. Nowa wersja dokumentu zostanie zamieszczona na Stronie, a wersja archiwalna pozostanie udostępniona do wglądu.